www.kantorattila.com
ügyfelei részére
____​​​​​​​
Kérjük, amennyiben igénybe veszi szolgáltatásunkat, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. 

Az általános szerződési feltételek minden megrendelőre vonatkoznak aki a www.kantorattila.com weboldalt üzemeltető vállalkozást megbízzák bármilyen jellegű munkával. A megrendelő és a vállalkozó között a szerződés létrejöhet írásban, szóban vagy ráutaló magatartással. 

Szolgáltató adatai: 
Név: Kántor Attila e.v.
Cím: 2200 Monor, Magócsi István u. 4/II.

Telefon: +36 30 914 2808
E-mail: amorfdsgn@yahoo.com
Adószám: 55740445-1-33
Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
Illetékes igazgatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Adó- és Vámigazgatósága

A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató adatai: Adobe Inc. (345 Park Avenue, San Jose, California 95110-2704)
A vállalkozó arculat- és plakáttervezéssel, kereskedelmi- és marketingkampányok/key visual-ok tervezésével és kivitelezésével, nyomdai és elektronikus kommunikációs termékek készítésével és gyártási előkészítésével, marketingtevékenység támogatásához szükséges szolgáltatásokkal foglalkozó egyéni vállalkozás.

1. Ajánlatkérés
A megrendelő ajánlatot kérhet email-ben, telefonon illetve a weblapon található kapcsolati űrlapon keresztül is. A megrendelés akkor érvényes ha tartalmazza az árajánlat készítéshez szükséges információkat. 
Megrendelések feldolgozása hétköznapokon történik: 8-18 óra között.

2. Visszaigazolás
A vállalkozó az ajánlatkérést maximum 24 órán belül visszaigazolja. Amennyiben még az árajánlathoz szüksége van bármilyen információra arról tájékoztatja a megrendelőt. A szükséges adatok begyűjtése után pontos árajánlatot,és elkészítési határidőt mellékel a visszaigazoló email-be. Amennyiben a megrendelő a visszaigazolásában foglalt mennyiséget, egységárat, készítési határidőt nem fogadja el, azt a visszaigazolástól számított három napon belül kell a vállalkozóval közölni.

3. Adatkezelés
A megrendelő hozzájárul, hogy a vállalkozó a személyes adatait a nyilvántartásában a szerződéses kötelezettségek teljesítése, illetve behajtása érdekében - a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett - kezelje. 

4. Teljesítés helye
A szerződő felek a teljesítés helyében és a szolgáltatás módjában közös egyeztetés után megállapodhatnak.

5. Teljesítés ideje
A munka kezdete a szerződés létrejöttétől és adott esetben anyag teljes (tartalom, képi anyag, igényfelmérő, tárhely adatok) vállalkozó részére történő átadásától számított. 
A megrendelő köteles minden olyan információt és tartalmat (képi elemek, szövegek, logók, stb.) vállalkozó rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatás elvégzéséhez illetve a megrendelt termék elkészítéséhez szükséges. Amennyiben megrendelő ezen kötelezettségének nem tesz eleget vagy annak teljesítésével késlekedik, az ebből eredő károkat a megrendelő viseli. 
A teljesítés ideje a megrendelésben, a visszaigazolásban vagy a szerződésben meghatározott időpont. Ha a szerződő felek másként nem állapodnak meg, a vállalkozó a teljesítés időpontjához képest korábban is teljesíthet, ez esetben ez a nap a teljesítés napja. A megrendelő visszajelzését igénylő munkafázisoknál 3 munkanap áll rendelkezésre a visszajelzésre, ennek elmulasztása esetén a vállalkozó az adott munkafázist elfogadottnak tekinti. 
A szolgáltatás illetve a megrendelt termék átvétele során a megrendelő köteles az átvett terméket illetve szolgáltatás minőségét ellenőrizni. Az átvételt követően nem élhet kifogással amiatt, hogy az átvett termék nem volt megfelelő mennyiségű-minőségű.

6. Számlázás
A vállalkozó a szolgáltatás teljesítésével egyidejűleg a megrendelő részére számlát állít ki (a www.onlineszamla.nav.gov.hu rendszerén keresztül). A számlát a megrendelő kérheti papír alapon illetve elektronikus formában is.

7. Fizetési határidő
A felek közötti egyéb megállapodás hiányában a fizetési határidő a számla kiállításától számított 10. nap.

8. Fizetés
A számla kiegyenlítése megállapodás szerint történhet: személyesen készpénzben, vagy a szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára és határidőre történő átutalással. A fizetés akkor, illetve azon a napon tekinthető megtörténtnek, ha a számla összege a vállalkozó részére átadásra kerül, vagy a bankszámláján megjelenik.
Fizetési késedelem esetén a vállalkozó késedelmi kamatként a hatályos Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A megrendelő fizetése esetén a szolgáltató a fizetett összeget előbb a tartozás behajtásával kapcsolatos költségekre, esetleges kötbérre, ezután a késedelmi kamatra, majd a számla összegének kiegyenlítésére számolja el. 
A megrendelő a fizetendő összeget csupán abban az esetben számíthatja be a vállalkozóval szemben fennálló egyéb követelésébe, ha a felek erről írásban megállapodtak.

9. Tulajdonjog fenntartás, szerzői jogok
A megrendelő az esetlegesen korábban átadott látványterveket sem átadás előtt, sem azt követően nem használhatja fel. A megrendelő csak a véglegesen átadott anyagokat használhatja fel. 
A vállalkozó a díjának teljes összegű kifizetéséig a terméken illetve bármely azzal kapcsolatos anyagon a vállalkozó a tulajdonjogát fenntartja, az a tulajdonát illetve szellemi termékét képezi. 
A vállalkozó által készített munkák illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott látványtervek szerzői jogi védelem alá tartoznak. A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a megrendelőt kizárólag a vállalkozó által elkészített végleges formátumok tekintetében, és csak a teljes ellenérték megfizetése esetén illeti meg. 
Amennyiben a megrendelő a szerződést a grafikai terv elfogadását követően bármikor megszünteti, köteles a vállalkozási díj a vállalkozó által addig elvégzett munkájával arányos részét megfizetni. A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a kész terméket az általa kért módosítások elkészítését követően sem veszi át, a vállalkozó a teljes díjra jogosult. 
Amennyiben a megrendelő a díjat a fizetési határidőre nem fizeti meg, a vállalkozó a terméket visszakövetelheti. Ez esetben a megrendelő a terméket köteles a vállalkozónak az eredeti állapotban visszaadni. 
A megrendelő tudomásul veszi, a megrendelt termék szerzői jogai a vállalkozót illetik.
A vállalkozó jogosult az elkészített terméket portfóliójában (és különböző portfóliós oldalakon) referenciaként feltüntetni. A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy (cég)nevét a vállalkozó portfóliójában megjelenítse, esetlegesen honlapján a megrendelő honlapjára mutató hivatkozást helyezzen el. 
A vállalkozó a vállalkozási díj hiánytalan megfizetése esetén időben és területileg korlátlan, harmadik személyre átruházható felhasználási jogot enged a megrendelőnek a kész termékre azzal, hogy a megrendelő a kész terméket megváltoztatni, átdolgozni nem jogosult, a forrásanyaggal csak külön megállapodás alapján rendelkezhet. A rögzített díj – hiánytalan megfizetése esetén – a jelen pontban körülhatárolt szerzői vagyoni jogok ellenértékét is tartalmazza.
A megrendelő tudomásul veszi, amennyiben a vállalkozó által rendelkezésére bocsátott kész terméket jogosulatlanul vagy a felhasználási jog kereteit túllépve használja, azt jogosulatlanul módosítja, magatartásáért büntetőjogi illetve – az azzal okozott kárért – polgári jogi felelősséggel tartozik.

10. Szavatosság
A termékekre vonatkozó szavatossági jogokat a szolgáltatás teljesítésekor hatályos jogszabályok állapítják meg.

11. Késedelem, kötbérek
A vállalkozó a szolgáltatás elvégzésének illetve a megrendelt termék elkészítésének késedelme, a megrendelő pedig az átvételi késedelem után kötbért köteles fizetni. A felek a kötbér fizetési kötelezettség alól csak előre nem látható okból bekövetkezett komplikáció esetén mentesülhetnek. A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napja után napi 0,5 %. Bármelyik fél 20 napos késedelme esetén a másik szerződő fél a szerződéstől a késedelembe esett félhez írt nyilatkozatával elállhat. Ez esetben a késedelembe esett fél a másik félnek 20 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A fél jogosult a kötbér igényét kötbér számla kiállításával érvényesíteni. A károsult fél a kötbér mellett a teljes kárát is követelheti. 
Ha a megrendelő átvételi vagy fizetési késedelembe esik, a vállalkozó bármely munkafázisát a megrendelőhöz intézett írásos nyilatkozattal felfüggesztheti. A felfüggesztés ideje nem minősül vállalkozói késedelemnek.

12. Kapcsolattartás
A megrendelő vállalja, hogy biztosítja a megfelelő kommunikációhoz szükséges eszközöket. Hosszabb távolét esetén értesíti a vállalkozót,és kijelölnek ideiglenes kapcsolattartót a gyors ügyintézés támogatására.

13. Az általános szerződési feltételektől való eltérés
A felek egyező akarattal a jelen általános szerződési feltételektől eltérhetnek, ezt külön dokumentumban kötelesek rögzíteni.

14. Mögöttes jogszabályok
A megrendelésben, a visszaigazolásban, a szerződésben és a felek egyéb írásos megállapodásaiban, valamint a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.

15. A jogviták rendezése
A felek a megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás érdekeit is szem előtt tartva kötelesek eljárni. 
Bármely, a megrendelést érintő lényeges esemény vagy változás esetén a felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 
A felek a közöttük felmerült vitás kérdéseket igyekeznek békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a jogvita eldöntésére a szolgáltató székhelye szerinti bíróság az illetékes.

16. Az általános szerződési feltételek módosítása
A vállalkozó az általános szerződési feltételeket a megrendelők értesítése mellett egyoldalúan módosíthatja. Amennyiben a módosítást a megrendelő nem fogadja el, köteles az értesítéstől számított 15 napon belül ezt írásban jelezni a vállalkozónak. A módosítást el nem fogadó megrendelővel a teljesítésig a módosítást megelőző általános szerződési feltételek érvényesek.

17. Az általános szerződési feltételek hatálya
A jelen általános szerződési feltételek 2020. február 1-én lépnek hatályba, és a visszavonásig érvényesek.

Monor, 2022.03.03.